Algemene voorwaarden Praktijk Message From Heaven:

 

1. Toepasselijkheid

   1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, bestellingen en leveringen tussen de klant en de natuursteen sieraden webshop.

   1.2. Door een bestelling te plaatsen, accepteert de klant de algemene voorwaarden van de webshop.

 

2. Bestellingen en leveringen

   2.1. De klant kan een bestelling plaatsen via de website van de webshop.

   2.2. De webshop zal haar uiterste best doen om de bestelling binnen de aangegeven termijn te leveren. Leveringstermijnen zijn echter indicatief en kunnen niet gegarandeerd worden.

   2.3. In geval van vertraging in de levering, zal de webshop de klant hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.

 

3. Retourbeleid

   3.1. De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te ontbinden en de producten te retourneren.

   3.2. Geretourneerde producten moeten in originele staat en verpakking zijn en mogen niet gebruikt of beschadigd zijn.

   3.3. De kosten voor het retourneren van producten zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen met de webshop.

 

4. Garantie en aansprakelijkheid

   4.1. De webshop staat garant voor de kwaliteit van de geleverde producten en verplicht zich tot reparatie of vervanging van producten die gebreken vertonen.

   4.2. De webshop is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist gebruik of onbevoegde wijzigingen aan de producten.

 

5. Privacy en gegevensbescherming

   5.1. De webshop verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van klanten in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

   5.2. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt zonder toestemming van de klant, tenzij dit wettelijk verplicht is.

 

6. Intellectuele eigendomsrechten

   6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de webshop, inclusief maar niet beperkt tot logo's, teksten, afbeeldingen, ontwerpen en software, blijven eigendom van de webshop.

   6.2. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de webshop gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten.

 

7. Klachten en geschillen

   7.1. Klachten over bestellingen dienen binnen een redelijke termijn na ontvangst van de bestelling schriftelijk te worden gemeld aan de webshop.

   7.2. Geschillen tussen de klant en de webshop zullen in onderling overleg worden opgelost. Indien dit niet mogelijk blijkt, is de Nederlandse rechter bevoegd om het geschil te beslechten.

 

8. Slotbepalingen

   8.1. De webshop behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden treden in werking vanaf het moment van publicatie op de website van de webshop.

   8.2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.